Библи судлал

Шинэ итгэгчдэд Авралын баталгааг өгөх, Христтэй нэгдсэн шинэ харилцаандаа бат итгэлтэй байхад нь туслах  6 хичээл бүхий библи судлалын хичээл юм. 

Христэд итгэгчдийг итгэлээрээ өсөх болон сайн мэдээ тараах, дагалдагч бэлтгэхэд уриалсан 20 хичээл бүхий 3 цуврал библи судлал юм.

Христ Итгэлээр өсөх 10 алхам цуврал. Алхам тус бүр 5-7 библи судлалын хичээлтэй. 

 

Номын товч: Эмэгтэйчүүд өөрийнхөө жинхэнэ үнэ цэнийг олох хэрэгцээ өнөөдөр ч байсаар байна. Энэхүү “Найдварын Эрэлд” Библи судлалын материал танд одоо туулж байгаа амьдралдаа хэрхэн Ертөнцийн Эзэний хайр хийгээд хүч чадлыг амсаж мэдрэхэд түлхэц болохуйц найман хичээлийг багтаасан байгаа. Өнөөдрийн найз нөхөдтэйгээ эхлүүлж байгаа энэ аялалаар өнгөрсөн үед амьдарч байсан тэдгээр эмэгтэйчүүдийн олж мэдсэн үнэнийг та өөртөө нээж олсоноор ирээдүйнхээ төлөө найдварыг олж авах болно.

"Family Life"-ийн "Хос багана" цуврал номыг ашиглан гэрлэлтийн амьдрал болон үр хүүхдийнхээ хүмүүжлийн талаар хуваалцан ярилцдаг жижиг бүлгийн уулзалт юм. 

Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан. 2019 он