Библи судлал

Бүлгээр болон хувьчилан Библийг судлах цогц аргачлал бүхий материалуудтай энд танилцаж болно

Шинэ итгэгчдэд Авралын баталгааг өгөх, Христтэй нэгдсэн шинэ харилцаандаа бат итгэлтэй байхад нь туслах  6 хичээл бүхий библи судлалын хичээл юм. 

Христэд итгэгчдийг итгэлээрээ өсөх болон сайн мэдээ тараах, дагалдагч бэлтгэхэд уриалсан 20 хичээл бүхий 3 цуврал библи судлал юм.

Христ Итгэлээр өсөх 10 алхам цуврал. Алхам тус бүр 5-7 библи судлалын хичээлтэй. 

 

Христэд итгэх итгэлээр өсөхөд зориулсан материалын оюутанд зориулан шинэчилсэн хувилбар

Номын товч: Эмэгтэйчүүд өөрийнхөө жинхэнэ үнэ цэнийг олох хэрэгцээ өнөөдөр ч байсаар байна. Энэхүү “Найдварын Эрэлд” Библи судлалын материал танд одоо туулж байгаа амьдралдаа хэрхэн Ертөнцийн Эзэний хайр хийгээд хүч чадлыг амсаж мэдрэхэд түлхэц болохуйц найман хичээлийг багтаасан. 

"Гэр бүлийн Амьдрал" үйлчлэлийн "Хос багана" цуврал номыг ашиглан гэрлэлтийн амьдрал болон үр хүүхдийнхээ хүмүүжлийн талаар хуваалцан ярилцдаг жижиг бүлгийн гарын авлага

Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан. 2021 он