Сургалт, Өсөлт

Магдалена-Найдварын эрэлд

Номын товч: Эмэгтэйчүүд өөрийнхөө жинхэнэ үнэ цэнийг олох хэрэгцээ өнөөдөр ч байсаар байна. Энэхүү “Найдварын Эрэлд” Библи судлалын материал танд одоо туулж байгаа амьдралдаа хэрхэн Ертөнцийн Эзэний хайр хийгээд хүч чадлыг амсаж мэдрэхэд түлхэц болохуйц найман хичээлийг багтаасан байгаа. Өнөөдрийн найз нөхөдтэйгээ эхлүүлж байгаа энэ аялалаар өнгөрсөн үед амьдарч байсан тэдгээр эмэгтэйчүүдийн олж мэдсэн үнэнийг та өөртөө нээж олсоноор ирээдүйнхээ төлөө найдварыг олж авах болно.

Хичээл 1: Есүс, бидний хайрын Эзэн

Хичээл 2: Есүс, бидний энэрэнгүй уучлагч Эзэн 

Хичээл 3: Есүс, бидний амьдрах хүч чадал

Хичээл 4: Есүс, бидний хүчит Чөлөөлөгч

Хичээл 5:  Есүс, бидний сайхан сэтгэлт хангагч Эзэн

Хичээл 6: Есүс, биднийг сэргээн шинэчлэгч Эзэн

Хичээл 7:  Есүс бол бидний амийн ус

Хичээл 8: Есүс, бидний насан туршийн анд нөхөр

Багшийн гарын авлагатай

Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан. 2021 он