Хос багана цуврал

Хос багана гэдэг нь?

"Гэр бүлийн Амьдрал" үйлчлэлийн "Хос багана" цуврал номыг ашиглан гэрлэлтийн амьдрал болон үр хүүхдийнхээ хүмүүмжлийн талаар хуваалцан ярилцдаг жижиг бүлгийн уулзалт юм. 

Ямар ашиг тустай вэ?

Нэгт, гэрлэлтийн амьдралын талаарх библийн зарчмыг олж харан хэрэгжүүлнэ. 

Хоёрт, оролцож буй хосууд амьдрал дээрх бодит асуудлаа хуваалцсанаар гэрлэлт болон хүмүүжилтэй холбоотой асуудлаа шийдвэрлэх боломжтой. 

Гуравт, бүлэг дотроо бие биенээ урамшуулан, сэргэх, өсөн хөгжинө. 

"Хос багана"-ыг эхлүүлье гэвэл яах ёстой вэ?

Алхам 1. Гэр бүлийн хосыг бүрдүүлэх 3-5 хос

Алхам 2. Удирдагч тогтоох- Удирдагч заах болон зөвлөх үүрэгтэй биш, харин гэр бүлийн хосууд сайн хуваалцах тал дээр туслан дэмжих, чиглүүлэх

Алхам 3. Номоо сонгох- Гэр бүлийн хосын цуврал болон хүүхдийн хүмүүжлийн цувралаас хэрэгцээндээ тааруулан сонгох. 

Алхам 4. Газар болон цагаа тогтоох- Чимээгүй, тайван орчинд хийх. Мөн 2-4 долоо хоногт нэг удаа цуглах бөгөөд нэг удаа хийхдээ 90 минутаар

Алхам 5. Анхны уулзалтаа эхлэх- Удирдагч уулзалт эхлэхээс өмнө "Удирдагчийн гарын авлага"-ыг уншаарай.

"ХОС БАГАНА" ЦУВРАЛААР ДАМЖУУЛАН ОЛОН ОЛОН ХОСУУД БУРХАНЫ ДОТОР СЭРГЭЖ БАЙНА. ТАНЫ АМЬДРАЛД Ч МӨН "ХОС БАГАНА"-ЫГ ОНЦГОЙЛОН САНАЛ БОЛГОЖ БАЙНА. 

Гэр бүлийн хосын цуврал

Хэвлэгдсэн

 

Хэвлэгдсэн

 

Удахгүй хэвлэгдэх

 

Удахгүй

 

Удахгүй

 

Удахгүй

 

Эцэг эхийн цуврал

Хэвлэгдсэн

 

Хэвлэгдсэн

 

Удахгүй хэвлэгдэх

 

Удахгүй

 

Удахгүй

 

Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан. 2021 он