Та Бурханыг хувьчилан таньж мэдэхийг хүсэж байна уу?

Бурхан байдаг болов уу? Бурханыг хэрхэн таньж мэдэх вэ? Бурхантай хувьчилсан харилцаатай болохын тулд юу хийх хэрэгтэй вэ? 

Хэрвээ та дараах 4 зарчимыг мэдэж итгэвэл, Бурханыг танин мэдэж, Түүний амласан сэтгэл хангалуун амьдралд хүрэх болно.

Зарчим 1

Бурхан танд хайртай учир таны амьдралд зориулсан гайхамшигтай төлөвлөгөөг Тэр бэлдсэн.

Бурханы хайр

“Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц Хүүгээ өгсөн тул Хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтай байх болно.” (Иохан 3:16)

Бурханы төлөвлөгөө

“...Би тэднийг амьтай, бялхсан амьтай байлгахын тулд ирсэн билээ.” (Иохан 10:10)

Тэгвэл яагаад хүмүүс тэрхүү бялхам хангалуун амьдралыг мэддэггүй вэ? Учир нь...

Зарчим 2

Хүн гэмт чанараасаа болж Бурханаас тусгаарлагдсан. Тиймээс Түүнтэй ойртож, Түүний хайр ба төлөвлөгөөг нь амьдралдаа танин мэдэж, амсах чадваргүй  болжээ.

хүн бүр гэмтэй

“…Бүгд нүгэл үйлдсэн тул Бурханы алдар сууд хүрдэггүй.” (Ром 3:23)

Хүн Бурхантай харилцаатай байхаар бүтээгдсэн боловч зөрүүд, бардам зангаас болж өөрийн замыг сонгосон. Тийнхүү Бурхан ба хүний хоорондох харилцаа тасарчээ. Зөрүүдлэн эсэргүүцэх эсвэл үл ойшоох байдлаар илэрхийлэгддэг энэхүү бардам зан хүсэл нь Библийн гэм гэдэг ойлголтонд ордог.

Хүн ийнхүү бүтээгчээсээ салав. 

“Учир нь нүглийн хөлс нь үхэл, харин Бурханы бэлэг бол бидний Эзэн Есүс Христ доторх мөнх амь мөн.” (Ром 6:23)

Бурханы ариун байдал хийгээд  гэмт чанартай хүн хоёрын харилцааг зурагт дүрсэлжээ. Тэдний дунд асар их зай бий. Хүн үргэлж Бурхан руу тэмүүлэн, өөрийн хүчин чармайлт, сайн үйлс, гүн ухааны онол болон шашин шүтлэгээр Түүнтэй ойртож, холбоо тогтоохыг эрмэлзэж байдгийг сумуудаар дүрслэв.

Энэ зайг гэтлэх цорын ганц зам чухам юу болохыг одоо тайлбарлая.

Зарчим 3

Хүний гэм нүглийн цорын ганц шийдэл бол Есүс Христ юм. Зөвхөн Түүгээр дамжин бид Бурханд ойр болж, Түүний хайр болон төлөвлөгөөг нь амьдралдаа танин мэдэж, амсаж чадна. 

Есүс Христ бидний төлөө амиа өгсөн

“Гэтэл биднийг нүгэлтнүүд байхад л Христ бидний төлөө үхсэн. Үүгээрээ Бурхан биднийг хайрлах хайраа харуулсан юм.” (Ром 5:8 АБ 2004)

есүс христ үхлээс амилсан

“Учир нь би хүлээн авснаа та нарт юуны түрүүнд дамжуулсан. Бичвэрийн дагуу Христ бидний нүглийн учир үхсэн бөгөөд оршуулагдан, Бичвэрийн дагуу гурав дахь өдөртөө амилуулагдсан агаад Кефт, дараа нь өнөөх арван хоёрт үзэгджээ. Үүний дараа Тэр таван зуу гаруй ах дүү нарт нэг мөчид үзэгдсэн…” (1Коринт 15:3-6)

есүс христ бол бурханд хүрэх цорын ганц зам

Есүс, “Зам, үнэн, амь бол Би байгаа юм. Хэн ч надаар дамжилгүйгээр Эцэгт хүрэхгүй” гэжээ. (Иохан 14:6)

Бурхан Хүүгээ бидэнд илгээж, биднийг Түүнээс тусгаарлаж байсан гэтлэхийн аргагүй зайг холбож өгөхөөр шийджээ. Ийнхүү Есүс Христ энэ дэлхийд ирж, бидний хийсэн гэм нүглийн төлөөс болж яллагдан загалмай дээр нас барсныг дараах зургаар дүрслэв.

 


Зөвхөн эдгээрийг мэдэх нь бидний хувьд хангалттай биш ээ...

зарчим 4

Есүс Христийг Аврагч Эзэнээ болгохыг хүлээн зөвшөөрсөн цагтаа л бид Бурхан Эзэнийг танин мэдэж, хайр болон төлөвлөгөөг нь амьдралдаа олж харж чадна. 

бид христийг хүлээн авах хэрэгтэй

“Харин Өөрийг нь хүлээн авсан болгонд, Өөрийнх нь нэрэнд итгэгчдэд Тэрээр Бурханы хүүхэд болох эрхийг өглөө.” (Иохан 1:12)

бид итгэлээрээ христийг хүлээн авдаг

“Нигүүлслийн учир итгэлээрээ аврагдсан нь та нараас бус харин Бурханы бэлэг бөгөөд үйлсээр чинь биш тул хэн ч үл сайрхах болно.” (Ефес 2:8-9)

христийг бид амьдралдаа урьснаар хүлээн авдаг

“Харагтун, Би үүдэн дээр зогсоод тогшиж байна. Хэрэв хэн нэгэн нь дууг минь сонсоод үүдээ нээвэл, Би дотогш түүн уруу орж, түүнтэй хамт, тэр Надтай хамт хооллоно.” (Илчлэл 3:20)

 
 
Христийг хүлээн авна гэдэг нь гэм нүгэлтэй амьдралаа гэмшин орхиж, Бурханаас уучлалыг нь эрэн, Христэд найдлагаа тавьж, уучлагдсанаар амьдралаа Түүгээр удирдуулахыг хэлнэ. Бурханы цорын ганц Хүү Есүс Христ бидний өмнөөс шийтгүүлэн загалмай дээр нас барсныг зөвхөн оюун ухаандаа хүлээн зөвшөөрөх нь хангалттай биш ээ. Мөн үүнийг өөрийн мэдрэмжээр илэрхийлэх нь ч хангалттай биш юм. Харин итгэлээр л бид Есүс Христийг хүлээн авдаг.

 

Дараах тойргоор хоёр ялгаатай амьдралыг дүрсэллээ.

өөрөө удирсан амьдрал.

Хаан суудалд өөрийгөө залсан. Христ амьдралын тойргийн гадна байна. Амьдралаа та өөрөө удирдах тул үргэлж зөрчилтэй, эмх цэгцгүй байна. 

христээр удирдуулсан амьдрал.

Хаан суудалд Христийг залсан. Амьдралаа Христэд захируулахаар бууж өгсөн. Амьдралыг тань Христ удирдах тул Бурханы төлөвлөгөө ёсоор зохицуулагдана. 

 

Аль тойрог нь таны амьдралыг дүрсэлж байна вэ?

Одоо алийг нь сонгомоор байна вэ?

 

 

 

 

 

Бид итгэлийн залбирлаар Христийг хүлээн авдаг. 

Залбирал гэдэг нь Бурхантай ярихыг хэлнэ. Бурхан таны сэтгэл зүрхийг сайн мэднэ. Тиймээс хэлэх үгийг тань бус, зүрх сэтгэлийг тань илүү анхаарна. Тэгвэл дараах маягаар залбирч болно. 

Энэхүү залбирал таны зүрх сэтгэлийн хүслийг илэрхийлж байгаа бол та яг одоо Түүнтэй ярилцаарай. Тийнхүү Есүс Христ амласан ёсоороо амьдралд тань орж ирнэ. 

Quotation mark

Их Эзэн Есүс минь ээ, би Тантай биечлэн танилцахыг хүсэж байна. Миний гэм нүглийн төлөө загалмай дээр нас барсанд баярлалаа. Би сэтгэл зүрхээ нээж, Таныг Аврагч Их Эзэнээ болгон хүлээн авья. Миний бүх гэмийг уучилж, надад мөнх амийг өгсөнд тань талархаж байна. Амьдралыг минь удирдан захирч, Өөрийн хүслээр намайг өөрчлөөч. 

Quotation mark

 

 

 

 

 

Энэхүү залбирал таны зүрх сэтгэлийн хүслийг илэрхийлж байна уу?

Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан. 2021 он