Сургалт, Өсөлт

"Дагалдагч бэлтгэх бүлэг" цуврал

Зохиогч: Билл Брайт

Номын товч:  Христэд итгэгчдийг итгэлээрээ өсөх болон сайн мэдээ тараах, дагалдагч бэлтгэхэд уриалсан 6 хичээл бүхий бүлгийн библи судлал юм.

Хичээлүүд: 

 1. Есүс бидний баттай итгэж болох Нэгэн
 2. Бурхан Эзэнтэй тогтоосон таны шинэ харилцаа
 3. Ариун Сүнсний хүчээр амьдрах нь
 4. Христтэй нөхөрлөн амьдрах нь
 5. Хөдөлгөөнт хүмүүс болох нь
 6. Христийн тухай хэрхэн хуваалцах вэ?

Хуудас: 52

Хэвлэмэл материалын үнэ: 2500₮

Багшийн гарын авлага үзэх

Нээж үзэх

Номын товч:  Христэд итгэгчдийг Бурхантай харилцаагаа хөгжүүлэх, итгэлийн амьдралд гарах сүнслэг тулааныг давах хүч чадлын тухай Библи судлал.

Хичээлүүд: 

 1. Бурхантай тогтоосон харилцаагаа хөгжүүлэх нь
 2. Христ доторх бидний шинэ амьдрал
 3. Христэч амьдрал ба сүнслэг тулаан
 4. Эвлэрүүлэх үйлс
 5. Итгэлтэй байдлын хүрээгээ тэлэх нь
 6. Гэрчлэн амьдрах нь

Хэвлэмэл материалын үнэ: 2500₮

Хуудас: 48

Багшийн гарын авлага нээж үзэх

Нээж үзэх

Номын товч:  Христэд итгэгчдийг залбирлын амьдралдаа өсөх, Христ доторх мөн чанараа ойлгоход тустай 8 хичээл юм.

Хичээлүүд: 

 1. Библи дэх сүнслэг үржилтийн стратеги
 2. Христ доторх бидний мөн чанар
 3. Үр нөлөөтэй залбирал
 4. Сорилт уруу татлагыг ялан дийлэх нь
 5. Бурханы хүслийг таньж мэдэх нь
 6. Дэлхийг өвлөсөн Христэд итгэгч болох нь
 7. Амьдарлаа үнэлж цэгнэх нь
 8. Бурханы Үгийн судалж сурах нь 

Хэвлэмэл материалын үнэ: 2500₮

Хуудас: 59

Багшийн гарын авлага

Нээж үзэх

Номын товч:  Христэд итгэгчдийг дагалдагч бэлтгэдэг итгэгч болгон, хөдөлгөөн байгуулахад уриалсан 5 хичээл бүхий бүлгийн библи судлал юм.

Хуудас: 110

Хичээлүүд: 

Хичээл 1. Дагалдагч бэлтгэх бүлгийн Библийн үндэслэл

Хичээл 2. Бидний Эзэний дагалдагч бэлтгэх зарчмууд

Хичээл 3. Дагалдагч бэлтгэх бүлгийн шинж чанар

Хичээл 4. Бүлгийн гишүүдээ дагалдуулах нь

Хичээл 5. Сүнслэг хөдөлгөөний нэг хэсэг болох нь

Үнэ: 2500₮

Багшийн гарын авлага үзэх

Худалдаж авах: 13-р хороолол Соманг плаза 5 давхарт 503 тоот

Нээж үзэх

Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан. 2021 он