Сургалт, Өсөлт

"Дагалдагч бэлтгэх бүлэг" цуврал

Зохиогч: Билл Брайт

Номын товч:  Христэд итгэгчдийг итгэлээрээ өсөх болон сайн мэдээ тараах, дагалдагч бэлтгэхэд уриалсан 6 хичээл бүхий бүлгийн библи судлал юм.

Хуудас: 52

Хичээлүүд: 

Хичээл 1. Есүс бидний баттай итгэж болох Нэгэн

Хичээл 2. Бурхан Эзэнтэй тогтоосон таны шинэ харилцаа

Хичээл 3. Ариун Сүнсний хүчээр амьдрах нь

Хичээл 4. Христтэй нөхөрлөн амьдрах нь

Хичээл 5. Хөдөлгөөнт хүмүүс болох нь

Хичээл 6. Христийн тухай хэрхэн хуваалцах вэ?

Үнэ: 2500₮

Багшийн гарын авлагатай

Худалдаж авах: 13-р хороолол Соманг плаза 5 давхарт 503 тоот

Номын товч:  Христэд итгэгчдийг итгэлээрээ өсөх болон сайн мэдээ тараах, дагалдагч бэлтгэхэд уриалсан 6 хичээл бүхий бүлгийн библи судлал юм.

Хуудас: 48

Хичээлүүд: 

Хичээл 7. Бурхантай тогтоосон харилцаагаа хөгжүүлэх нь

Хичээл 8. Христ доторх бидний шинэ амьдрал

Хичээл 9. Христэч амьдрал ба сүнслэг тулаан

Хичээл 10. Эвлэрүүлэх үйлс

Хичээл 11. Итгэлтэй байдлын хүрээгээ тэлэх нь

Хичээл 12. Гэрчлэн амьдрах нь

Үнэ: 2500₮

Багшийн гарын авлагатай

Худалдаж авах: 13-р хороолол Соманг плаза 5 давхарт 503 тоот

Номын товч:  Христэд итгэгчдийг итгэлээрээ өсөх болон сайн мэдээ тараах, дагалдагч бэлтгэхэд уриалсан 6 хичээл бүхий бүлгийн библи судлал юм.

Хуудас: 59

Хичээлүүд: 

Хичээл 13. Библи дэх сүнслэг үржилтийн стратеги

Хичээл 14. Христ доторх бидний мөн чанар

Хичээл 15. Үр нөлөөтэй залбирал

Хичээл 16. Сорилт уруу татлагыг ялан дийлэх нь

Хичээл 17. Бурханы хүслийг таньж мэдэх нь

Хичээл 18. Дэлхийг өвлөсөн Христэд итгэгч болох нь

Хичээл 19. Амьдарлаа үнэлж цэгнэх нь

Хичээл 20. Бурханы Үгийн судалж сурах нь 

Үнэ: 2500₮

Багшийн гарын авлагатай

Худалдаж авах: 13-р хороолол Соманг плаза 5 давхарт 503 тоот

Номын товч:  Христэд итгэгчдийг итгэлээрээ өсөх болон сайн мэдээ тараах, дагалдагч бэлтгэхэд уриалсан 5 хичээл бүхий бүлгийн библи судлал юм.

Хуудас: 110

Хичээлүүд: 

Хичээл 1. Дагалдагч бэлтгэх бүлгийн Библийн үндэслэл

Хичээл 2. Бидний Эзэний дагалдагч бэлтгэх зарчмууд

Хичээл 3. Дагалдагч бэлтгэх бүлгийн шинж чанар

Хичээл 4. Бүлгийн гишүүдээ дагалдуулах нь

Хичээл 5. Сүнслэг хөдөлгөөний нэг хэсэг болох нь

Үнэ: 2500₮

Багшийн гарын авлагатай

Худалдаж авах: 13-р хороолол Соманг плаза 5 давхарт 503 тоот

Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан. 2019 он