Сургалт, Өсөлт

Итгэлийн суурь хичээл

Номын товч: Христэд шинэхэн итгэгчийг итгэл дотор нь бататган суурь тавих цогц, богино, сонирхолтой 7 цуврал хичээл

Хуудас: 45

Хичээл 1. Шинэ амьдрал

Хичээл 2. Хайр ба уучлал

Хичээл 3. Ариун Сүнс

Хичээл 4. Итгэлийн өсөлт

Хичээл 5. Бурханы Үг

Хичээл 6. Залбирал

Хичээл 7. Ариун амьдрал

Үнэ: 3000₮

Нээж үзэх

Previous Story

Film School

Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан. 2021 он