"Сүүлчийн нүүдэлчин хүртэл"

Алслагдсан нүүдэлчин бүрт хүрэх, нутгийн удирдагчдыг босгох үндэсний төсөл

МККК байгууллага нь “Есүс” киногоор дамжуулан Сайн Мэдээг хэзээ ч сонсож байгаагүй алслагдмал амьдардаг малчин нүүдэлчдэд хүргэхээр “Сүүлчийн Нүүдэлчин Хүртэл” илгээлтийн төслийг санаачилсан билээ. Энэхүү үйлчлэл нь малчдын итгэлийг батжуулах, хот айлуудын дунд сүнслэг нөхөрлөл, гэр цуглаанууд бий болоход туслах зорилготойгоор үргэлжилж байна. Уг хөтөлбөрөөр дамжуулан малчин, нүүдэлчдийн төлөөх илгээлтэд өнөөг хүртэл оролцсон бүх хүмүүс болон энэхүү үйлчлэлийг дэмжигч, хандивлагч нартаа онцгойлон талархъя.

Баримтат кино

Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан. 2021 он