Газар бүрт хөдөлгөөн байгуулах. Ингэснээр хэн нэгэн Христийг

Жинхэнээсээ дагадаг нэгнийг мэддэг болох

Танд санал болгох контент

Ариун Сүнсээр дүүрэн амьдрал

Ариун Сүнсээр амьдралаа цаг мөч бүрт, байнга удирдуулсан Христэд итгэгчийн хувьд өдөр бүр сэтгэл хөдөлгөм үйл явдлаар дүүрэн байдаг.

Др. Билл Брайт

Христитгэлт кино

Сайн Мэдээг хуваалцахад хэрэглэх бүрэн ба богино хэмжээний киног албан ёсны эрхтэйгээр бид танд хүргэж байна.

Итгэлээр бататгах хичээлүүд

Бүлгээр болон хувьчилан Библийг судлах цогц аргачлал бүхий материалуудтай энд танилцаж болно

Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан. 2021 он